رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو